Veiklos ataskaita

 

VARĖNOS SPECIALIOJI MOKYKLA

 

AUŠRELĖS ARMAITIENĖS

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020 -01- 29 Nr. 1

Varėna

 

 

I SKYRIUS

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

 

            Įgyvendinant Varėnos specialiosios mokyklos 2018 – 2020 metų Strateginio plano ir 2019 metų veiklos plane numatytas priemones mokykloje buvo siekiama išsiaiškinti ir suprasti kiekvieno mokinio galimybes ir poreikius ir jiems padėti pasiekti asmeninę pažangą.

            Atlikus mokyklos veiklos įsivertinimą, 2019 m. nutarėme, kad mokykloje reikėtų tobulinti duomenimis grįstą vadybą ir socialinę – emocinę aplinką. Šiam tikslui įgyvendinti iškėlėme du uždavinius:

             1.Atlikus giluminį vertinimą, remiantis jo išvadomis tobulinti planų kokybę.

             2.Remiantis ugdymosi rezultatais, įvertinti kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį.

            Direktorė, bendradarbiaudama su mokytojais, aptaria mokinių vertinimo kriterijus, analizuoja, kaip tai veikia jų asmeninę pažangą. Atnaujintame mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo apraše detaliai nurodyti vertinimo kriterijai.

            Mokykloje mokosi 18 mokinių. Iš jų turintys nežymų intelekto sutrikimą -5, vidutinį intelekto sutrikimą – 5, žymų intelekto sutrikimą   – 3, kompleksinių sutrikimų – 2, raidos sutrikimų -1,negalią dėl nepatikslinto intelekto sutrikimo – 1,mokymosi sutrikimą dėl sulėtėjusios raidos – 1, lėtinio neuralginio sutrikimo - 1 . Dideli specialieji poreikiai nustatyti 10 mokinių, labai dideli specialieji poreikiai – 8 mokiniams. 3 mokiniai pagal gydytojų rekomendacijas mokomi namuose.

            Mokykloje dirbama pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą - 3 mokiniai, pagrindinio ugdymo programą - 12 mokinių , socialinių įgūdžių ugdymo programą - 3 mokiniai .

15 mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimų sutrikimų teikiama logopedo pagalba, taip pat teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. Klasių komplektų ir mokinių skaičius nekito lyginant su 2018 m. (3 mokiniai išvyko, 3 mokiniai atvyko).

            2019 metais išduota 1 pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, 3 vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai. Mokyklos mokiniai standartizuotų testų nelaiko. Pagal savo gebėjimus ir galimybes dalyvauja : piešinių ir darbelių konkursuose rengiamuose rajone ir respublikoje, įsijungia į organizuojamas pilietines akcijas. Mokinių pagaminti darbai laimėjo prizines vietas Varėnos moksleivių kūrybos centro, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuotuose konkursuose ir parodose.

            Mokiniai važiuoja į ekskursijas, dalyvauja mieste vykstančiuose renginiuose. Vaikai ,turintys specialiųjų ugdymosi poreikių socializuojasi, lavėja jų pažintinės funkcijos.

            Atsižvelgiant į mokinių fizines ir psichines galimybes, dalyvauja neformaliojo švietimo veikloje: lanko Varėnos sporto centre sporto būrelį, kuriame stiprėja vaikų fizinis pasirengimas, jie išmoko plaukti.

            Užtikrinant mokinių saugumą mokykloje, mokykloje vykdoma prevencinė programa „ Linas“. Vaikai išmoko papasakoti ir išreikšti savo emocijas, pasidalinti savo sėkmėmis ir nesėkmėmis.

            Mokykloje vykdomos smurto ir paryčių prevencijos, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų programa, sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programa. Šios programos integruotos į ugdymo turinį ir popamokinę veiklą. Vykdant šias programas sumažėjo mokinių vartojančių tabako gaminius mokykloje negauta pranešimų apie smurtą ir patyčias.

            Mokykloje vykdytas projektas „Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste“ baigtas, įgyvendintos numatytos veiklos. 2019 m. Parašyti du projektai: „Mokykla be žalingų įpročių“ (finansavimas gautas), kuris padėjo mokiniams geriau suprasti psichotropinių medžiagų žalą, kai kuriems mokiniams buvo paskata mesti rūkyti. Antrasis projektas – „ Mes kartu – jėga“ taip pat gavo finansavimą ir jau įsibėgėjo jo veiklos. Mokiniai sportuoja, gamina sveiko maisto užkandžius. Šios veiklos aprašomos mokyklos facebook puslapyje. Mokykla savitai kuria ir formuoja savo įvaizdį bendruomenėje. Pagal galimybes stengiasi pasirodyti rajono renginiuose su mokykloje gaminamais gaminiais.

            Mokyklos bendrabutyje gyvena 4 mokiniai, maitinami už – 3,20 eur. Nemokamą maitinimą, skiriamą savivaldybės socialinės paramos skyriaus gauna – 9 mokiniai. Į mokyklą pirmadieniais ir penktadieniais privačiu transportu vežami 27% mokinių.

            Mokykloje dirba 9 pedagogų, iš jų: 4,79 mokytojų (etato), 2,58 auklėtojų (etato). Metodininko kvalifikaciją turi 2 mokytojai, vyr. mokytojo kvalifikaciją – 9 mokytojai, mokytojo kvalifikaciją – 1 mokytojas. Mokykloje dirba 3 vyresnieji auklėtojai, 1 turintis auklėtojo kvalifikaciją. 2 mokytojo padėjėjo etatai – 2 darbuotojai.. Aptarnaujančio personalo 5,5 etato – 7 darbuotojų. Visi mokyklos darbuotojai prisideda prie saugios mokyklos aplinkos kūrimo.

            Pedagogai sistemingai kėlė savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją – 100 val.

1 mokytojui tenka 11,11 val. per metus. Savo žiniomis pasidalijo metodinės grupės susirinkimuose, dalį žinių pritaikė savo darbe. Dauguma mokytojų naudoja IT pamokose. Beveik visose (99%) klasėse yra kompiuteriai. Kompiuteriai prijungti prie mokyklos interneto tinklo.

          Mokykla yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš valstybės, gyventojų 2 proc. paramos sumokėto pajamų mokesčio lėšų. 2019 metais mokyklai buvo skirta 669,744 tūkst. Eur. Iš jų: mokymo lėšos – 93,4 tūkst. Eur., Savivaldybės biudžeto lėšos – 64,7,6 tūkst. Eur., Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos – 66,8 tūkst. Eur., Mokinių nemokamam maitinimui skirta 1,59 tūkst. Eur., 2 proc. paramos lėšos – 0,035 tūkst. Eur. Mokyklos išlaikymui lėšos naudotos racionaliai. Mokytojai aprūpinti reikiamomis priemonėmis. Diegiamos naujos technologijos: nupirktas kompiuteris, spausdintuvas .

Problema susijusi su mokyklos veikla yra mokinių skaičiaus mažėjimas, mokytojų kolektyvo amžiaus didėjimas.

 

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metinės užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1.Organizuoti psichologo pagalbą mokiniams.

Reguliarios psichologo konsultacijos. Parašyti projektą VVG, kuriame viena iš veiklų būtų suplanuotos psichologo konsultacijos

su ja supažindinti darbuotojai.

Mokykloje bus konsultuota 80% mokinių.

Psichologas praves 6 konsultacijas

Projektas parengtas ir gautas finansavimas, tačiau pagal finansavimo taisykles nebuvo galima apmokėti psichologui iš projektinių lėšų. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Didelės akys“ jų rašytame projekte. Vieną kartą vaikai jau dalyvavo edukacijoje, kitą kartą edukacijų metu bus teikiama ir psichologo pagalba.

Mokykloje konsultuoti psichologo buvo 30

% mokinių.

1.2. Tęsti vykdomo projekto

„ Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste“ veiklas.

Mokiniai sportuos kartu su „Ropės“ savanoriais.

 

Bus apmokyti savanoriai darbui su vaikais turinčiais intelekto sutrikimą.

Išmoks megzti smulkius darbelius.

Bus atnaujintas mokyklos sporto inventorius, su „Ropės“ savanoriais vykdys įvairias sportines veiklas.

20 savanorių bus pasirengę dirbti su vaikais turinčiais intelekto sutrikimą.

Bus numegzta kojinių ir pirštinių, kurios bus parduotos rajone vyksiančiose mugėse.

Atnaujintas mokyklos sporto inventorius: nupirkta ir gaminami IMO kubai, kurie mokyklą pasieks vasario mėnesį. Nupirkta fizinio ugdymo pamokoms priemonių. Įsigyta siūlų, vilnos, virbalų. Popietiniu laiku buvo vykdomos įvairios veiklos, kartu su savanoriais               ( dalyvavo visi 20 savanorių, tą parodo darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, pateikti ESFA): vaikai numezgė kojinių, kurios buvo padovanotos ir parduotos rajone vyksiančiose mugėse. Vaikai buvo išvykę į ekskursiją Vilniuje. Projektas sėkmingai baigtas.

 

1.3.Mažinti nelankančių mokyklos mokinių skaičių.

Mažės prastai lankančių mokyklą mokinių skaičius.

Klasių vadovai kartą į ketvirtį susitiks su tėvais, informuos juos apie vaiko nelankymą.

Praleidžiamų pamokų skaičius mažės 5%.

Nepateisintų pamokų skaičius mažės 2%.

Įvyks 3 susitikimai su tėvais dėl mokyklos mokinių lankomumo.

Mokinių, nelankančių mokyklos skaičius sumažėjo. 5%. Sumažėjo 10 %. ir nepateisintų pamokų skaičius. Klasių vadovai kas ketvirtį informuoja tėvus apie jų vaikų lankomumą. Įvyko 3 susitikimai su tėvais.

1.4. Atnaujinti mokyklos edukacines erdves.

Atnaujintas mokyklos vestibiulis, mokyklos laiptinė.

Įrengta mokinimas poilsio zona vestibiulyje .

Atnaujintas mokyklos antro aukšto vestibiulis,

perdažyta laiptinė,

nupirkti baldai mokinių poilsio zonai įrengti..

Išdažyta ir sutvarkyta laiptinė, įsigyti baldai antro aukšto vestibiuliui, įrengta mokinių poilsio zona: nupirkta 12 sėdmaišių, kurie išdėstyti mokyklos erdvėse

 

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1. Organizuoti psichologo pagalbą mokiniams.

Psichologo pagalbos organizuoti nepavyko, nes neatsirado psichologo, kuris galėtų dirbti su spec. poreikių vaikais.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

 

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1.Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Didelės akys“

Vaikai papildomai, nenaudojant mokyklos lėšų išvyko į edukacines veiklas, kito išvykimo metu bus suteikta psichologo pagalba.

3.2. Parašytas projektas „Mokykla be žalingų įpročių“ ir gautas finansavimas

Mokiniai sužinojo   apie psichoaktyvių medžiagų daromą žalą. Sumažėjo rūkančių mokinių skaičius.

3.3.

3.4.

3.5.

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

 2015 m veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita 2014 m. 

 Veiklos ataskaita 2012 m.

Kontaktai

Mokyklos adresas:

Z. Voronecko g. 2, Varėna, 65159

Tel./faks.: (8 310) 46 167

Mob. (8 618) 02507

El. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Pamokų ir pertraukų laikas

 Pamokų laikas: 

1 pamoka: 8.00–8.40

2 pamoka: 8.55–9.35

3 pamoka: 09.50–10.30

4 pamoka: 11.00–11.40

5 pamoka: 11.55–12.35

6 pamoka: 12.50–13.30

Nuotraukos

IMAG0091-small.jpg